Disclaimer

De inhoud van deze website wordt door de Stad Brugge en alle partners die deze website van informatie voorzien met de grootste zorg samengesteld. Zij aanvaarden geenszins enige aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden van deze inhoud. De Stad Brugge en alle partijen die deze website van informatie voorzien zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of website waarnaar verwezen wordt. Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

 

De Stad Brugge en alle partners die via deze website informatie verstrekken, kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade. 

 

De informatie op deze website kan niet als wetenschappelijk of statistisch bewezen beschouwd worden. 

 

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie.

De persoonsgegevens die u verstrekt worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de Stad Brugge houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming  van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht op toegang tot een kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. Ook kunt u het Register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen. 

De Stad Brugge verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer